کانون اندیشه جوان

کارگاه صفرتاصد ویرایش صوری و زبانی

  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

کارگاه «صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی» در گام اول

گزارشی از نخستین جلسه از کارگاه "صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی ".

  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

صفر تا صد ویرایش صوری و زبانی

ویرایش صوری و زبانی را در این کارگاه بیاموزید!