کانون اندیشه جوان

کالک در پله پنجاهم

کالک در پله پنجاهم
  • 0
  • 26 آگوست
  • 0

کالک در پله پنجاهم

نمایندگان تشکل های دانشجویی هر هفته در کانون اندیشه جوان در نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی گرد هم آمده و در موضوعات گوناگ