کانون اندیشه جوان

کریستف کلمب

رویای کلمب
  • 0
  • 5 دسامبر
  • 0

رویای کلمب

آنچه رویای فاتحان قاره نو بوده ، اکنون در قلمرو هالیوود در حال تحقق است.