کانون اندیشه جوان

کودتای 28 مرداد دسیسه ای آمریکایی و انگلیسی بود

کودتای 28 مرداد؛ دسیسه ای آمریکایی و انگلیسی بود
  • 0
  • 20 آگوست
  • 0

کودتای ۲۸ مرداد؛ دسیسه ای آمریکایی و انگلیسی بود

اتحاد آمریکا و انگلیس در کودتای مرداد28 علیه ایران برای حفظ و به دست آوردن امتیازات بیشتر نفتی بود. امیرکبیر برای تضعی