کانون اندیشه جوان

گارگاه آنلاین آموزش لهجه عربی

  • 0
  • 5 ژوئن
  • 0

کارگاه آنلاین آموزش آموزش لهجه عراقی

هدف از برگزاری این دوره آموزشی ایجاد مهارت مکالمه و برقراری ارتباط با مردم عراق می باشد.