کانون اندیشه جوان

گفتگو های زنده شاه نامه و اکنون ما

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

با حضور جناب آقای دکتر سید حسین شهرستانی

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما

قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» و «امکان طرح اند